Prawo zamówień publicznych

• pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej Zamawiającego (SIWZ, projekty umów, treści ogłoszeń, odpowiednie uchwały właściwych organów, itp.)

 

• pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, we wszystkich trybach przewidzianych przez Prawo zamówień publicznych

 

• branie udziału w obradach komisji przetargowych

 

• wnoszenie środków ochrony prawnej  i reprezentowanie

Zamawiających i Wykonawców w toku postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi

 

• doradztwo na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne (spory z Zamawiającymi i z Wykonawcami)

 

• specjalistyczne opinie prawne i konsultacje z zakresu zamówień publicznych