Prawo autorskie i własności intelektualnej

• kompleksowe doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tychże praw

 

• sporządzanie umów o przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych

 

• reprezentacja twórców wobec podmiotów naruszających ich autorskie prawa majątkowe i osobiste

 

• doradztwo dotyczące ochrony patentów, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych

 

• reprezentacja w sporach z podmiotami zbiorowo zarządzającymi prawami autorskimi typu ZAIKS itp.

 

• reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i sądami w sprawach dotyczących znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów