Prawo spółek handlowych i korporacyjne

Kancelaria obsługuje podmioty z kapitałem polskim i zagranicznym w sprawach dotyczących m.in.:

 

• tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, w tym przygotowanie i zmiana statutów i umów spółek handlowych, fundacji oraz spółdzielni

 

• bieżącej obsługi korporacyjnej obejmującej także szeroko rozumiany sekretariat korporacyjny (tj. m.in. przygotowywanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń przygotowywanie projektów uchwał, tworzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia itp.)

 

• bieżącej obsługi prawnej wszystkich organów spółek kapitałowych

 

• przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych (due dilligence) przedsiębiorców

 

• łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych

 

• reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń

 

• likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

 

• reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych

 

• emitowanie obligacji, akcji, warrantów subskrypcyjnych i innych papierów wartościowych